Oppegård Vel (OV) har i flere år observert at forurensingen av bekker/tilsig til Gjersjøen har hatt en stigningstakt.  Som følge av dette nedsatte Oppegård Vel i 2012 en prosjektgruppe som skulle undersøke saken nærmere.  Prosjektgruppen har bestått av nåværende og tidligere styremedlemmer i Oppegård Vel som Jan-Erik Hokholt, Svein Johnsen, Geir Bagge-Skarheim og Knut Bjørkelo.  Ragnar Dahl har også gitt verdifulle innspill til gruppen.

Gruppens sluttrapport foreligger nå og er vedlagt:  Gjersjøens nedbørsfelt-OppegårdVel_November2014

Andre viktige dokumenter finnes på denne linken: Viktige dokumenter vedrørende Gjersjøens nedbørsfelt

God lesing!

Kilde Wikipedia – om Gjersjøen:

Gjersjøen er en innsjø i Oppegård og Ås kommuner i Akershus fylke. Sjøen er 2,64 km², ligger 40 meter over havet og har et maksimaldyp på 63,5 meter. Gjersjøen er drikkevannskilde for Oppegård og Ås kommuner.

Gjersjøen får tilrenning fra Kolbotnvannet via Kantorbekken i nordøst, og langs E 18 fra sør kommer Vassflobekken. I sørøst kommerDalsbekken fra Nærevannet via Midsjøvannet og Rullestadtjernet, samt Tussebekken fra Tussetjern og flere småtjern i Sørmarka. Dessuten kommer Greverudbekken fra småtjern langs kommunegrensa mot Ski. Gjersjøen har avrenning til Bunnefjorden gjennom Gjersjøelva som munner ut like sør for Hvervenbukta. Det er en del forskjellige arter fisk i innsjøen som abbor, gjedde, mort og flere karpearter som brasme,sørv og ørekyte. Gjørs er satt ut og det er også registrert ål og kreps i sjøen. På 1970-tallet ble det meldt observasjon av hork, men bekreftelse på dette er ukjent.

Den sørlige delen, Slorene, er naturvernområde (våtmarksområde), etter plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 6.

Gjersjøen, Oppegård kommunes drikkevannskilde.  Bildet er tatt ved

Gjersjøen, Oppegård kommunes drikkevannskilde. Bildet er tatt ved «Julekvelden» i retning nordover mot «Geitungen»/Kolbotn

Bilder fra Gjersjøen, Oppegård kommunes drikkevannskilde.

Fra Gjersjøen ved

Fra Gjersjøen ved «Julekvelden»