Oppegård Vel årsmøte 2023

Tid/sted: Mandag 27. mars kl. 19:00 på Grendehuset Vellet.
Dagsorden
1. Valg av møteleder
2. Valg av referent
3. Godkjenning av møteinnkalling
4. Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen sammen med møteleder
5. Styrets beretning/årsmelding for 2022
6. Regnskap for 2022
7. Revisors beretning
8. Budsjett 2023
9. Fastsettelse av kontingent for 2024
10. Innkomne forslag
11. Valg av nytt styre

Forslag på saker til årsmøtet må være styret i hende innen 8 dager før årsmøtet.
Vel møtt!
Styret i Oppegård Vel

Årsmøtedokumentene kan lastes ned her:

Årsmelding for Oppegård Vel 2022

Balanserapport 2022 Oppegård Vel

Grendehuset – Regnskap 2022 og Budsjett 2023 – A

Oppegård Vel generellt – Regnskap 2022 og Budsjett 2023 – B

Oppegård Vel & Grendehuset – Regnskap 2022 og Budsjett 2023 – C

Resultatrapport 2022 Oppegård Vel

Oppegård Vel valg til nytt styre 2023

Årsmelding for 2022, regnskap for 2022, budsjett for 2023 og valgkomiteens innstilling til nytt styre
blir delt ut på årsmøtet, og blir sendt via epost (med link til dokumentene) til medlemmene senest 7
dager før årsmøtet.

Medlemsmøte etter årsmøtet:

Etter årsmøtet blir det medlemsmøte med følgende agenda (foreløpig):

• Orientering om deling av grendehusets tomt og om videre planer for grendehuset
• Kort orientering om Sætreskogparken
• Nytt om utvikling av Oppegård Syd. Vi har invitert Nordre Follo kommune til å orientere om
fremdrift gangvei langs Skiveien, ny jernbanebru og andre relevante planer for området

Det blir en enkel servering etter at det formelle årsmøtet er gjennomført.
med vennlig hilsen

Oppegård Vel
Epost: post@oppegardvel.no
Web: www.oppegardvel.no

Facebook: https://www.facebook.com/oppegardvel