E6 utbygging

Ny E6 og samarbeid med Vegvesenet

Etter forespørsel fra Vegvesenet arrangerte Oppegård vel i mai 2008 et åpnet møte på Grendehuset hvor det ble orientert om framdriften i E6 prosjektet. Stemningen på møtet var meget god og et interessert publikum fikk en grundig innføring i hvordan tunnelbygging foregår og hvilke hensyn en forsøker å ta. Styret i Vellet har i hele prosjektperioden opplevd Vegvesenets ledelse som meget positive og har hatt et godt samarbeid.

Mandag den 10. november 2008 var det gjennomslag i Nøstvedttunnellen. Dette betyr at sprengningsarbeidene er ferdige. Framover skal det arbeides med veibane og tekniske anlegg enda en stund.
09.09.09 ble tunnelen åpnet. Hverdagen ble fra denne dag mye bedre for mange av beboerne i vårt velområde.

E6 Vinterbro

E6 bygges ut til en sammenhengende firefelts motorveg fra Oslos grense til svenskegrensen.

Rød stiplet linje: Ny E6 i tunnel (3,7 km lengde) Blå linjer: Ny E6 i dagssone (1,8 km lengde)

Rød stiplet linje: Ny E6 i tunnel (3,7 km lengde) Blå linjer: Ny E6 i dagssone (1,8 km lengde)

Prosjektet omfatter en 12,5 km motorveg fra Klemetsrud til Vinterbro.
Den siste delstrekningen, Assurtjern – Vinterbro, ble påbegynnt i september 2006 og skal være ferdig høsten 2009. Denne parsellen er 5,5 km inkludert en 3,7 km lang tunnel, Nøstvedt-tunnelen.
I Østfold pågår i samme tidsrom utvidelse av E6, slik at det blir en sammenhengende firefelts motorveg fra Oslo til svenskegrensen når siste etappe på E6 Vinterbro står ferdig høsten 2009.

E6 er Oslos innfartsåre sørfra. Om lag 30.000 biler trafikkerer E6 hvert døgn. Dette er ventet å øke til 45.000 daglige biler i 2015.

I tillegg till 12,5 km motorveger inngår gang- sykkelveger, kryssomlegginger og tilpassinger til eksisterende vegnett i prosjektet.

Prosjektet vil gir økt kapasitet på vegen. I tillegg får boliger nær E6 en vesentlig miljøforbedring. Ulykkesfrekvensen halveres med firefelts veg. Prosjektets netto nytte (NN) er beregnet til 300 mill. kr. Netto nytte over totale kostnader (NN/K) er beregnet til 0,2 og internrenten til 10 pst.

Kilde : www.vegvesen.no