Oppegård Vels vedtekter

– med justering vedtatt på årsmøte 2005, 2008, 25.03.2014, 21.03.2018

§ 1

Foreningens navn er Oppegård Vel.

§ 2

Oppegård Vel er en partipolitisk uavhengig forening for innbyggere på Oppegård.

§ 3

Foreningens formål er å ivareta stedets interesse og arbeide for dets gavn og forskjønnelse. Vellet har også som formål å drive og videreutvikle et lokalt kulturhus, slik at dette fremstår som et kulturelt og sosialt møtested i lokalsamfunnet.

§ 4

Foreningens drift ledes av et styre som består av 6 medlemmer: Leder, sekretær, kasserer, web-ansvarlig og 2 styremedlemmer.

§ 5

Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Ordinært årsmøte er beslutningsdyktig når minst 15 medlemmer er tilstede.  Innkallelse til ordinært årsmøte skal skje via SMS og e-post til medlemmer som har oppgitt denne informasjon med minst 14 dagers varsel.  Dagsorden og årsberetning skal kunne lastes ned fra Oppegård Vels hjemmeside fra den dato innkallelse sendes ut.

Saker som ønsker behandlet på ordinært årsmøte, må være styret i hende senest 8 dager før årsmøtet.

§ 6

Dersom det til ordinært årsmøte møter mindre enn 15 medlemmer skal styret innkalle til ekstraordinært årsmøte som da er beslutningsdyktig uansett antall fremmøtte.

Ekstraordinært årsmøte kan for øvrig innkalles når styret finner det nødvendig, eller det forlanges skriftlig av 15 medlemmer.

§ 7

På ordinært eller ekstraordinært årsmøte skal det fremlegges årsberetning og revidert regnskap. Regnskapsåret er kalenderåret. Stemmerett på ordinært eller ekstraordinært årsmøte har kun de som har betalt kontingent for siste år og møter personlig.

§ 8

På ordinært eller ekstraordinært årsmøte skal det foretas følgende valg:

Leder, sekretær, kasserer, web-ansvarlig, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Leder velges for ett år, de øvrige for to år, unntatt de 2 varamedlemmene som velges for ett år av gangen.  Etter ett års drift, trekkes 3 styremedlemmer ut, men kan gjenvelges, og da for 2 år. Sekretær, kasserer og web-ansvarlig velges av årsmøtet.

Årsmøtet velger også revisor med varamedlem og valgkomité med 3 medlemmer.

Valg av saker avgjøres ved alminnelig flertall med de unntagelser som er nevnt i § 12 og § 13.

§ 9

Styret forestår foreningens drift, ivaretar dens interesser og anvender den midler til fremme av de formål loven fastsetter. Styret fører protokoll over årsmøter, medlemsmøter og styremøter samt sørger for at det blir ført regnskap og fortegnelse av foreningens midler, eiendom og inventar.  Styret har selv myndighet til å iverksette innleie og ansettelse av arbeidskraft. For innleid arbeidskraft og ansatte skal det foreligge arbeidsinstruks godkjent av styret.

§ 10

Styremøter, som vanligvis innkalles av leder, holdes så ofte det er nødvendig.  Styret er beslutningsdyktig når leder og minst 2 styremedlemmer er tilstede. Varamedlemmer innkalles til styremøter, men har ikke stemmerett hvis styret for øvrig er fulltallig.

Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig. Innkallelse til medlemsmøter skjer på den måten styret bestemmer og med minst 8 dagers varsel.

§ 11

Kontingenten fastsettes av årsmøtet for hvert år og gjelder som Husstandsmedlemskap.  Medlemskapet anses bindende også for følgende år, dersom skriftlig utmelding ikke foreligger innen utgangen av foregående år.

Når ikke kontingent ikke er betalt de 2 siste år, kan styret stryke medlemskapet.

Personer som i særlig grad har gagnet foreningen, kan på ordinært eller ekstraordinært årsmøte velges til Æresmedlemmer.

§ 12

Lovendringer kan kun vedtas av ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og det kreves minst 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 13

Oppløsning kan kun skje ved ordinært eller ekstraordinært årsmøte og må ha minst 3/4 flertall av samtlige medlemmer.

I tilfelle foreningen oppløses, skal mulige gjenværende midler kun anvendes til formål til beste for stedet etter vedtak på siste lovlige årsmøte.