Årsmøte Oppegård Vel 2021

Vellets medlemmer innkalles til årsmøte 2021.

Tid/sted: Mandag 31. mai kl 19:00 på Grendehuset.

Dagsorden

  1. Valg av ordstyrer
  2. Valg av referent
  3. Godkjenning av møteinnkalling
  4. Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen sammen med møteleder
  5. Styrets beretning/årsmelding for 2020.
  6. Regnskap for 2020.
  7. Budsjett 2021.
  8. Fastsettelse av kontingent for 2022
  9. Innkomne forslag.
  10. Valg

Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 8 dager før årsmøtet.

Vel møtt!

Styret i Oppegård Vel

Årsmøtedokumenter tilgjengelig for nedlasting:

Valgkomiteens innstilling blir delt ut på årsmøtet.

Om årsmøtet ikke kan avholdes som vanlig møte p.g.a koronarestriksjoner vil årsmøtet bli avholdt via nett.  Nærmere info kommer.

Etter årsmøtet vil det bli avholdt et kort medlemsmøte.