Oppegård Vel årsmøte 2022

Det innkalles til årsmøte 2022 i Oppegård Vel

Tid/sted:  Mandag 28. mars kl. 19:00 på Grendehuset Vellet.

Dagsorden

  1. Valg av ordstyrer
  2. Valg av referent
  3. Godkjenning av møteinnkalling
  4. Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen sammen med møteleder
  5. Styrets beretning/årsmelding for 2021
  6. Regnskap for 2021
  7. Budsjett 2022
  8. Fastsettelse av kontingent for 2023
  9. Innkomne forslag.
  10. Velg.

Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 8 dager før årsmøtet.

Årsmøtepapirer kan lastes ned nedenfor:

Etter årsmøtet vil det bli et medlemsmøte hvor medlemmene kan ta opp saker av interesse.

Enkel bevertning.

Vel møtt!

Styret i Oppegård Vel