Åpent møte om kommuneplanen for Nordre Follo

Oppegård kommune arrangerer åpent møte om kommuneplanen for Nordre Follo kommune. Oppegårds ordfører stiller sammen med nøkkelpersoner fra administrasjonen.

Oppegård Vel er medarrangør for møtet og vi vil forberede spørsmål om aktuelle tema.

Tid/sted: Onsdag 14. november kl 19:00 – 21:00 på Grendehuset Vellet, Sætreskogveien 13.

Velkommen

Oppegård kommune vedtok å legge forslag til Kommuneplan for Nordre Follo, delplan Oppegård ut til offentlig ettersyn 7. november 2018, så alle interesserte kan uttale seg.

Kommuneplanen inneholder en samfunnsdel med mål og strategier for kommunen som lokalsamfunn, tjenesteyter og organisasjon. Arealdelen av kommuneplanen legger til rette for utvikling av eiendommer og avsetter areal til landbruks-, natur- og friluftsformål. Arealdelen med plankart og planbestemmelser er juridisk bindende.

Dokumentene ligger her:

https://www.oppegard.kommune.no/forslag-til-kommuneplan-nordre-follo.476522.no.html 

Samfunns del: Nordre Follo kommuneplan 2019-2030 høringsutkast areal del

Kommuneplan Nordre Follo 2019-2030 Samfunnsdel – høringsutkast

Link til samfunns del:  Nordre Follo kommuneplan 2019-2030 høringsutkast samfunns del

Kommuneplan Nordre Follo 2019-2030 Arealdel Oppegård – høringsutkast